POMÓŻ PATRYKOWI

CO TO JEST WODOGŁOWIE?


   Łacińska nazwa wodogłowia (łac. hydrocephalus) wywodzi się z dwóch greckich słów: 
hydro oznaczającego wodę i kephale oznaczającego głowę. Wodogłowie wynika z nadmiernego gromadzenia się płynu mózgowo-rdzeniowego w obrębie komór mózgowia. Stan ten może wynikać albo z zaburzeń prawidłowego krążenia płynu mózgowo-rdzeniowego (z powodu niedrożności naturalnych dróg krążenia płynu mózgowo-rdzeniowego) lub z zaburzeń wchłaniania płynu mózgowo-rdzeniowego do układu żylnego.

....

wodogłowie

Rodzaje wodogłowia

Wodogłowie można też podzielić na wrodzone gdy powstało przed urodzeniem się dziecka i nabyte gdy powstało już po urodzeniu się dziecka. Przyczyny powstania tej drugiej postaci mogą być rozmaite ja np. uraz głowy, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych lub nowotwór. Wodogłowie nie jest odrębną jednostką chorobową. Występuje jako izolowana patologia mózgu lub jako jeden z objawów w różnych chorobach ośrodkowego układu nerwowego. Powstaje gdy zostaje zachwiana równowaga pomiędzy produkcją, przypływem i wchłanianiem płynu mózgowo-rdzeniowego. Wodogłowie pokrwotoczne spowodowane jest zaburzeniem wchłaniania płynu mózgowo-rdzeniowego będącym następstwem krwawienia do układu komorowego mózgu lub przestrzeni podpajęczynówkowej.
Wodogłowie pozapalne jest następstwem przebytego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych najczęściej o podłożu bakteryjnym. Wodogłowie towarzyszące nowotworom mózgu  obserwuje się w guzach położonych w obrębie lub w bliskim sąsiedztwie układu komorowego.ROZPOZNANIE


   U niemowląt szwy łączące poszczególne kości czaszki są jeszcze niezrośnięte i w związku z tym objawy wodogłowia są dość łatwe do zauważenia. Stwierdza się nadmierne powiększanie się obwodu głowy, ciemiączko może być twarde i uwypuklone. Skóra głowy staje się cienka i błyszcząca, a żyły w jej obrębie są nadmiernie poszerzone i wypełnione. Poza tym mogą pojawić się takie objawy jak wymioty, niepokój dziecka, tendencja do "patrzenia w dół" (tzw. "objaw zachodzącego słońca") i wreszcie czasami drgawki.
U starszych dzieci i dorosłych szwy czaszkowe są już całkowicie zrośnięte nie pozwalając na powiększanie się obwodu głowy w miarę poszerzania się komór mózgu. Dlatego objawy wodogłowia wynikają z ucisku mózgu i narastania ciśnienia wewnątrzczaszkowego. Zalicza się do nich ból głowy, nudności, wymioty, zaburzenia widzenia, zmiany zachowania, trudności w koncentracji uwagi i wreszcie senność i apatię. Stwierdzenie takich objawów wymaga pilnego wykonania badań diagnostycznych. Rozpoznanie wodogłowia może być stosunkowo łatwo postawione w wyniku badania tomografii komputerowej (TK) lub magnetycznego rezonansu jądrowego (MR) głowy.


Rodzaje badań diagnostycznych


Badanie ultrasonograficzne (usg) jest dobrą metodą uwidaczniającą struktury wewnątrzczaszkowe wykorzystującą ultradźwięki. Jednak wykonanie tego badania jest w zasadzie możliwe tylko u niemowląt z niezarośniętym, otwartym ciemiączkiem, gdyż u starszych dzieci kości czaszki stanowią istotną przeszkodę dla ultradźwięków.
Tomografia komputerowa (TK) wykorzystuje wiązki promieni rentgenowskich dla zobrazowania kości czaszki, mózgu, komór i przestrzeni podpajęczych. Badania to poza oceną wielkości i kształtu komór umożliwia także stwierdzenie innych nieprawidłowości jak guzy, torbiele itd.
Magnetyczny rezonans jądrowy (MR) jest nieinwazyjną metodą diagnostyczną wykorzystując złożone zjawiska fizyczne dla zobrazowania struktur mózgowia, w tym układu komorowego i ewentualnych innych nieprawidłowości.
Cysternografia jest badaniem wymagającym podania niewielkiej ilości substancji radioaktywnej do płynu mózgowo-rdzeniowego. Pozwala na odróżnienie wodogłowia obturacyjnego od komunikującego i ocenę przepływu płynu mózgowo-rdzeniowego w obrębie przestrzeni płynowych mózgowia.
Angiografia to badanie pozwalające na uwidocznienie naczyń krwionośnych mózgu poprzez wstrzyknięcie substancji kontrastowej do tętnić zaopatrujących mózg. Służy ono do rozpoznania nieprawidłowości naczyniowych mózgu.
Testy neuropsychologiczne polegają na ocenie odpowiedzi na szereg pytań celem oceny ewentualnych nieprawidłowości w funkcjonowaniu mózgu spowodowanych wodogłowiem.


LECZENIE


     Jedynym sposobem leczenia dzieci z wodogłowiem jest leczenie operacyjne (ok. 65% przypadków). U przeważającej większości pacjentów zabieg operacyjny polega na założeniu specjalnie skonstruowanego urządzenia mechanicznego nazywanego układem zastawkowym lub potocznie zastawką. Trzeba pamiętać, że wszczepienie zastawki nie likwiduje przyczyny wodogłowia, lecz jedynie neutralizuje objawy choroby, zwłaszcza objawy wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego. Od sprawnego działania zastawki zależy życie dziecka i szansa na postępy w jego rozwoju.

Według obecnego stanu wiedzy leczenie wodogłowia oparte jest na metodach chirurgicznych. W większości przypadków leczenie chirurgiczne polega na odprowadzeniu płynu mózgowo-rdzeniowego poprzez specjalny układ drenujący do jamy brzusznej (tzw. układ zastawkowy komorowo-otrzewnowy) lub do prawego przedsionka serca (tzw. układ zastawkowy komorowo-przedsionkowy). Zdecydowanie rzadziej stosowane jest odprowadzenie płynu do jamy opłucnowej.
Leczenie wodogłowia polega na ciągłym przetaczaniu płynu mózgowo - rdzeniowego z poszerzonych przestrzeni wewnątrzmózgowych do innej przestrzeni w ciele dziecka. Używa się do tego specjalne układy zastawkowe, pozwalające kontrolować obniżenie ciśnienia w układzie komorowym lub objętość przepływającego płynu. Najczęściej stosuje się odprowadzenie płynu mózgowo - rdzeniowego do jamy otrzewnowej, rzadziej do pęcherzyka żółciowego i prawego przedsionka. Leczenie-jeśli wodogłowie narasta i nie ma możliwości leczenia  przyczynowego, zakłada się chirurgicznie drenaż. Umożliwia on  odprowadzenie nadmiaru płynu mózgowo-rdzeniowego z układu komór  mózgu sztuczną drogą do otrzewnej, gdzie się naturalnie wchłania. Najczęściej  stosowany jest drenaż komorowo-otrzewnowy. Metoda  ta polega na  implantacji drenu do komory bocznej mózgu po wywierceniu  minimalnego o tworu w kościach czaszki, prowadzi się go następnie pod skórą do jamy  brzusznej(otrzewnej). Elementem drenu jest zastawka uniemożliwiająca  cofanie się płynu mózgowo-rdzeniowego do układu komorowego mózgu. 

układ zastawkowy
komorowo-otrzewnowy

układ zastawkowy
komorowo-przedsionkowy

układ zastawkowy ...

dren lędźwiowo-otrzewnowy

Układ zastawkowy, potocznie zwany zastawką to urządzenie mechaniczne składające się z trzech podstawowych elementów: drenu komorowego, mechanizmu zastawkowego oraz drenu obwodowego. Drenaż umożliwia odprowadzenie nadmiaru płynu mózgowo-rdzeniowego z układu komór  mózgu sztuczną drogą do miejsca, gdzie się naturalnie wchłania. Najczęściej  stosowany jest drenaż komorowo-otrzewnowy. Metoda  ta polega na  implantacji drenu do komory bocznej mózgu po  wywierceniu  minimalnego otworu w kościach czaszki, prowadzi się go następnie pod skórą do jamy brzusznej (otrzewnej). Mechanizm zastawkowy uniemożliwia cofanie się płynu mózgowo-rdzeniowego do układu komorowego mózgu.

Jak opiekować się dzieckiem po założeniu zastawki?

Podstawowym zadaniem opieki jest pielęgnacja głowy i miejsc pooperacyjnych.  U niemowląt i małych dzieci ma to szczególne znaczenie. Powiększona lub bardzo duża głowa ze względu na większy ciężar sprawia dziecku trudności w poruszaniu nią oraz w zmianie pozycji ciała. Przekładanie głowy, układanie jej na odpowiednim miękkim podłożu zapobiega powstawaniu odleżyn skóry i miejscowych stanów zapalnych. Następną niezbędną czynnością pielęgnacyjną jest natłuszczanie blizn pooperacyjnych i obserwacja skóry w miejscach przebiegu zastawki.
Kolejnym elementem opieki pooperacyjnej jest ocena zachowania dziecka.
Chory z założoną zastawką powinien znajdować się pod stałą poieką ambulatoryjną w ośrodku chirurgicznym, najlepiej w tym, w którym przeprowadzono zabieg operacyjny. Celem oceny funkcjonowania  układu zastawkowego wykonuje się kontrolne badania obrazowe. Rodzicom objaśnia się też indywidualnie jak można orientacyjnie sprawdzić prawidłowość działania układu zastawkowego. Dzieci obciążone wodogłowiem wymagają systematycznych ćwiczeń usprawniających i rehabilitacji.


POWIKŁANIA

Niedrożność
   Niedrożność układu zastawkowego jest najczęściej występującą przyczyną jego dysfunkcji. Do niedrożności może dojść w każdym miejscu na całej długości układu. Otwory w drenie dokomorowym mogą ulec zatkaniu przez tkankę mózgu lub splot naczyniówkowy. Może dojść do tego w wyniku znacznego zmniejszenia się objętości komór w mechanizmie przedrenowania (tzw. zespół wąskich komór). Koniec dootrzewnowy drenu z kolei może zostać zatkany przez pętlę jelita lub tkankę bliznowatą. Również dren dosercowy może być zatkany przez skrzepy krwi. Światło drenu na całym jego przebiegu może ulec zamknięciu poprzez elementy krwi, fragmenty tkanki mózgu lub guza. Do niedrożności układu drenującego może dojść także w wyniku rozłączenia poszczególnych jego elementów lub przemieszczenia drenu dokomorowego i/lub obwodowego w efekcie wzrostu dziecka.
Niedrożność układu zastawkowego powoduje powstanie objawów nadciśnienia wewnątrzczaszkowego. Charakter objawów zależy od stopnia niedrożności oraz wieku pacjenta. Częściowa lub przemijająca niedrożność może objawiać się okresowymi bólami głowy, nudnościami i wymiotami, towarzyszącymi wzmożonej senności i obniżonej sprawności intelektualnej. Trudności w nauce w szkole są stosunkowo częstym objawem częściowej niedrożności zastawki u dzieci.
Jeśli dojdzie do całkowitej niedrożności układu zastawkowego to pojawiają się szybko narastające objawy w postaci bólów głowy, nudności, wymiotów oraz zaburzeń świadomości aż do śpiączki włącznie. Wystąpienie takich objawów jest wskazaniem do pilnej hospitalizacji i wykonania badań diagnostycznych pozwalających wyjaśnić ich przyczynę. Zwykle zachodzi wówczas konieczność wymiany części układu, która uległa zatkaniu.

Zakażenie
   Zakażenie jest drugim pod względem częstości powikłaniem implantacji układu zastawkowego. Ryzyko powikłań infekcyjnych występuje w czasie każdej operacji chirurgicznej, jednak jest szczególnie duże, kiedy dochodzi do implantowania do organizmu obcych elementów, takich jak zastawka. Podejrzenie zakażenia winno być wysunięte, kiedy pojawia się obrzęk i zaczerwienienie w obrębie ran lub na przebiegu drenów układu. Nie leczone zakażenie towarzyszące implantacji układu zastawkowego może prowadzić do poważnych konsekwencji w postaci uogólnionej infekcji. Jeśli stwierdzone zostanie zakażenie prawie zawsze istnieje konieczność usunięcia układu zastawkowego. Tylko w wyjątkowych przypadkach możliwe jest leczenie antybiotykoterapią bez uprzedniego usunięcia układu.
Ponieważ układ zastawkowy jest "obcym ciałem" może dojść również do rozwinięcia się reakcji alergicznej lub zapalnej w różnym okresie czasu od jego implantacji. Dlatego pojawienie się zmian zapalnych lub ubytków skóry nad jakąkolwiek częścią układu stanowi konieczność pilnej wizyty u neurochirurga.

Nadmierny drenaż (zesp. przedrenowania)
   Cechy przedrenowania związane są z nadmiernym przepływem płynu mózgowo-rdzeniowego przez układ zastawkowy w wyniku działania ciśnienia grawitacyjnego, kiedy pacjent przyjmuje pozycję stojącą. Nadmierny drenaż może powodować wystąpienie szeregu objawów. Typowym symptomem jest ból głowy, szczególnie nasilony w pozycji stojącej, a zmniejszający się po pewnym czasie pozostawania w pozycji leżącej. Innymi objawami są nudności, wymioty, senność oraz zaburzenia widzenia, zwłaszcza "podwójne widzenie". Cechy nadmiernego drenażu winny być podejrzewane również w wypadku pogorszenia się wyników w nauce u dzieci w wieku szkolnym.

Jak opiekować się dzieckiem po założeniu zastawki?

     Podstawowym zadaniem opieki jest pielęgnacja głowy i miejsc pooperacyjnych.  U niemowląt i małych dzieci ma to szczególne znaczenie. Powiększona lub bardzo duża głowa ze względu na większy ciężar sprawia dziecku trudności w poruszaniu nią oraz w zmianie pozycji ciała. Przekładanie głowy, układanie jej na odpowiednim miękkim podłożu zapobiega powstawaniu odleżyn skóry i miejscowych stanów zapalnych. Następną niezbędną czynnością pielęgnacyjną jest natłuszczanie blizn pooperacyjnych i obserwacja skóry w miejscach przebiegu zastawki.
     Kolejnym elementem opieki pooperacyjnej jest ocena zachowania dziecka.
     Chory z założoną zastawką powinien znajdować się pod stałą opieką ambulatoryjną w ośrodku chirurgicznym, najlepiej w tym, w którym przeprowadzono zabieg operacyjny. Celem oceny funkcjonowania  układu zastawkowego wykonuje się kontrolne badania obrazowe. Rodzicom objaśnia się też indywidualnie jak można orientacyjnie sprawdzić prawidłowość działania układu zastawkowego. Dzieci obciążone wodogłowiem wymagają systematycznych ćwiczeń usprawniających i rehabilitacji.

Jak rozwijają się dzieci z wodogłowiem?

     Dziecko z wodogłowiem, u którego układ zastawkowy funkcjonuje sprawnie ma szansę rozwijać się prawidłowo zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym.
     W razie pojawienia się niepokojących objawów w przebiegu rozwoju dziecka z wodogłowiem, konieczna jest rehabilitacja i stymulacja rozwoju. Z tego powodu w pierwszych latach życia konieczna jest systematyczna opieka psychologiczna.
     Dzieci z wodogłowiem charakteryzuję się najczęściej:
-obniżoną sprawnością manualną ;
-ogólną "niezgrabnością ruchową";
-zaburzeniami koordynacji wzrokowo-ruchowej;
-zaburzeniami praksji;
-zaburzeniami spostrzegania przestrzennego i wyobraźni przestrzennej;
-trudnościami w dokonywaniu operacji liczbowych;
-problemami z czytaniem, wynikającymi także z zaburzeń sakkadowych ruchów oczu.
     Za mocną stronę dzieci z wodogłowiem uznaje się sferę werbalną. Rozwój mowy następuje stosunkowo szybko, niekiedy wyraźnie wyprzedzając rozwój ruchowy.
     Każde dziecko z wodogłowiem przed rozpoczęciem nauki szkolnej powinno być zbadane psychologicznie.

Jakie szanse mają dzieci na zwykłe dorosłe życie ?

     Przyjmuje się, że 2/3 chorych z wodogłowiem prowadzi samodzielne życie. Chorzy z wodogłowiem mogą prowadzić normalny tryb życia, nie powinni jednak uprawiać sportów kontaktowych. Obecność zastawki nie jest przeciwwskazaniem do ciąży i porodu siłami natury.
     Jednak mogą wystąpić pewne problemy psychospołeczne związane z niepełnosprawnością.


Powrót do strony głównej