• b4

24/2017 Informacja z otwarcia ofert

Konin, 07.12.2017 r.

ZDP-NZ-3302-24/2017

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na:

Obsługa międzybrzegowej przeprawy promem na rzece Warcie w m. Biechowy w ciągu drogi powiatowej nr 3217P Krzymów-Kuźnica

            Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku, Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), Zamawiający przekazuje następujące informacje dotyczące:

  1. kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – 129.600,00 brutto.
  2. firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności:

Numer oferty

Nazwa wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena ofertowa brutto (wartość miesięcznej usługi)

Termin wykonania zamówienia publicznego

Okres gwarancji

Warunki płatności

Konserwacja liny manewrowej

Koszenie i odkrzaczanie

1

Usługi Promowe – Czesław Szkudlarek,

Ksawerów 9,
62-511 Kramsk

9.700,00 zł

31.12.2018 r.

-

zgodnie z SIWZ

3

3

2

Stanisław Wróbel

ul. Sierpińskiego 11, 62-510 Konin

11.500,00 zł

31.12.2018 r.

-

zgodnie z SIWZ

-

-

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

DO POBRANIA:

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ


logo3