• b4

01/2018 Wyjaśnienia - Przebudowa drogi powiatowej nr 3180P na odcinku Wilczyn-Kownaty

Konin, 19.01.2018 r.
ZDP-NZ-3302-01/2018 

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3180P na odcinku Wilczyn-Kownaty”

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1
W SST 04.07.01. pkt.5.2.1. tab.1, Zamawiający zamieścił wymagania uziarnienia i ilości lepiszcza jak dla mieszanki AC 22P. Oferent zwraca się o zamieszczenie wymagań dla mieszanki AC 16 P na ruchu KR 3, zgodnie z projektem.
Odpowiedź:
Należy zastosować do warstwy podbudowy AC 16P 35/50 jak dla KR-3 wg wytycznych dla WT-1 2010 i WT-2 2010. Zamawiający załączy odpowiednie SST.

Pytanie 2
W SST 04.07.01. pkt 5.2.4. Zamawiający zamieścił niezgodne z obowiązującymi wytycznymi wymagania dotyczące warunków otoczenia w czasie wbudowywania mieszanki (+100C).
Oferent zwraca się o umieszczenie zapisów zgodnych z obowiązującymi wytycznymi WT 2 2016 – część II „Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych”. - minimalna temperatura otoczenia przy wbudowywaniu warstwy podbudowy 00C, przy zgodzie Inspektora Nadzoru - 30C.

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy dotyczące warunków otoczenia w czasie wbudowania mieszanki.

Pytanie 3
W SST 04.07.01. pkt 6.4.2.3. zawarte są niezgodne z obowiązującymi dokumentami wymagania dla zawartości wolnych przestrzeni w warstwie: (dla AC 16 P od 4,0-10,0%)
Oferent zwraca się o wykreślenie powyższych zapisów i zastąpienie ich obowiązującymi wymaganiami wg WT 2 2016 część II (dla AC 16 P od 3,0-8,0%)
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy dotyczące wymagań dla zawartości wolnych przestrzeni w warstwie.

Pytanie 4
W SST 05.03.05.a pkt 2.2.1. Zamawiający wskazał zastosowanie asfaltu 50/70 do warstwy wiążącej.
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie asfaltu 35/50, zgodnie z WT 2-2010 tab.10 dla warstwy wiążącej ruch KR 3.
Odpowiedź:
Należy zastosować asfalt 35/50 dla warstwy wiążącej KR3 wg wytycznych dla WT-1 2010 i WT-2 2010. Zamawiający załączy odpowiednie SST.

Pytanie 5
W SST 05.03.05a pkt 5.2. Zamawiający zamieścił wymagania dla warstwy wiążącej z mieszanki AC 16 W dla ruchu KR 1-2. W opisie technicznym wskazana jest do wykonania warstwa AC 16 W na ruch KR 3. Oferent zwraca się o zamieszczenie wymagań dla mieszanki AC 16 W dla ruchu KR3 zgodnie z zaprojektowaną konstrukcją
Odpowiedź:
Należy zastosować dla warstwy wiążącej AC 16W 35/50 jak dla KR-3 wg wytycznych dla WT-1 2010 i WT-2 2010. Zamawiający załączy odpowiednie SST.

Pytanie 6
W SST 05.03.05a pkt 5.7. Zamawiający zamieścił niezgodnie z obowiązującymi wytycznymi wymagania dotyczące warunków otoczenia w czasie wbudowywania mieszanki (+100C).
Oferent zwraca się o umieszczenie zapisów zgodnych z obowiązującymi wytycznymi WT 2 2016 część II „ Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych”. – minimalna temperatura otoczenia przy wbudowywaniu warstwy wiążącej 00C.
Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy dotyczące warunków otoczenia w czasie wbudowania mieszanki.

Pytanie 7
W SST 05.03.05a. pkt 6.4.2.3. zawarte są niezgodne z obowiązującymi dokumentami wymagania dla zawartości wolnych przestrzeni w warstwie : (dla AC 16 W od 4,0-7,0%).
Oferent zwraca się o wykreślenie powyższych zapisów i zastąpienie ich obowiązującymi wymaganiami wg WT 2 2016 cz.II (dla AC 16 W od 3,0-8,0%).
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy dotyczące wymagań dla zawartości wolnych przestrzeni w warstwie.

Pytanie 8
W SST 05.03.05a pkt 6.4.2.5. Zamawiający zamieścił wymagania równości podłużnej i poprzecznej jak dla drogi klasy Z i GP.
Przedmiotowa droga jest drogą klasy L.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz.430). Nowelizacja z dn. 10.03.2015r. oraz z wymaganiami WT 2 2016 cz.II dla drogi klasy L maksymalne odchylenie równości podłużnej i poprzecznej to 12mm.
Oferent zwraca się o zmianę przepisów na obowiązujące.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wymagań równości podłużnej i poprzecznej.

Pytanie 9
W SST 05.03.05.b. w pkt 5.2.1. Zamawiający zamieścił wymagania dla mieszanki AC 11S na ruch KR 1 (dla ścieżki rowerowej, zjazdów).
Oferent zwraca się o zamieszczenie wymagań dla mieszanki AC 11 S na ruch KR dla jezdni głównej.
Odpowiedź:
Należy zastosować dla warstwy ścieralnej jezdni oraz zjazdów AC 11S 50/70 jak dla KR-3 wg wytycznych dla WT-1 2010 i WT-2 2010. Dla warstwy ścieralnej ścieżki pieszo – rowerowej należy zastosować
AC 11S 50/70 jak dla KR-1 wg wytycznych dla WT-1 2010 i WT-2 2010. Zamawiający załączy odpowiednie SST.

Pytanie 10
W SST 05.03.0ba pkt. 5.5 Zamawiający zamieścił niezgodne z obowiązującymi wytycznymi wymagania dotyczące warunków otoczenia w czasie wbudowywania mieszanki (+100C).
Oferent zwraca się o umieszczenia zapisów zgodnych z obowiązującymi wytycznymi WT 2 2016 cz.II „Wykonywanie warstw nawierzchni asfaltowych”. – minimalna temperatura otoczenia przy wbudowywaniu warstwy ścieralnej o grubości ≥3,0cm wynosi +50C.
Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy dotyczące warunków otoczenia w czasie wbudowania mieszanki.

Pytanie 11
W SST 05.03.05b pkt 6.3.2.3. zawarte są niezgodne z obowiązującymi dokumentami wymagania dla zawartości wolnych przestrzeni w warstwie: (dla AC 11 S od 1,0-3,0%)
Oferent zwraca się o wykreślenie powyższych zapisów i zastąpienie ich obowiązującymi wymaganiami wg WT 2 2016 cz. II (dla AC 11 S od 2,0-5,0% dla ruchu KR 3; 1,0-4,5% dla ruchu KR 1-2)
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy dotyczące wymagań dla zawartości wolnych przestrzeni w warstwie.

Pytanie 12
W SST 05.03.05b pkt 6.3.2.5. Zamawiający zamieścił wymagania równości podłużnej jak dla drogi klasy G i Z – 6mm
Przedmiotowa droga jest drogą klasy L.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz.430). Nowelizacja z dn. 10.03.2015r. oraz z wymaganiami WT 2 2016 cz.II dla drogi klasy L maksymalne odchylenie równości podłużnej i poprzecznej to 9mm.
Oferent zwraca się o zmianę zapisów na obowiązujące wymagane odchylenie 9mm przy jednoczesnej zmianie zapisów dotyczących odchylenia równości podłużnej przed upływem gwarancji.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wymagań równości podłużnej i poprzecznej.

Pytanie 13
Dotyczy pkt 21.12 a)SIWZ
Wnosimy o modyfikacje ww. punktu, poprzez dopisanie na jego końcu „o ile są znane”, tak aby wykonawca składając ofertę w niniejszym przetargu był zobowiązany wskazać firmę podwykonawcy/firmy podwykonawców – jedynie w przypadku kiedy jest/są mu znany/znani.
Zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksem cywilnym, Wykonawca ma możliwość zgłaszania podwykonawców również na etapie realizacji inwestycji. Obecnie ww. zapis w SIWZ sugerują wykluczenie takiej możliwości.
Odpowiedź:
Dodaje się zapis do punktu 21.12 a) SIWZ o treść „o ile są znane”.
Pkt 21.12 a) SIWZ otrzymuje brzmienie: Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą, wykonanie części zamówienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom Zamawiający żąda, wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, o ile są znane.

Pytanie 14
Według wzoru umowy § pkt.12 materiał z rozbiórki, tj. bruk oraz kostkę brukową, nadającą się do ponownego wbudowania należy ułożyć na paletach i przewieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego, w związku z tym prosimy o wskazanie miejsca lub podanie odległości wywozu powyższych materiałów, jak i gruzu powstałego z rozbiórki. Czy palety będą po stronie Zamawiającego czy Wykonawcy?
Odpowiedź:
Transport materiałów z rozbiórki nadających się do ponownego ułożenia ujęto w pozycji przedmiarowej nr 15. Materiały należy przewieść na odległości do 10 km od miejsca prowadzony prac. Palety do składowania materiałów musi zapewnić Wykonawca robót.

Pytanie 15
W przedmiarze robót Wilczyn – Kownaty koszty kwalifikowalne brak jest jednostek w pozycjach 55 oraz 56, prosimy o uzupełnienie.
Odpowiedź:
Jednostką obmiarową dla pozycji 55 oraz 56 w przedmiarze robót Wilczyn – Kownaty koszty kwalifikowalne jest: m2 (metr kwadratowy). Zamawiający załączy aktualny przedmiar robót.

Pytanie 16
Prosimy o informację o sposobie porozumiewania się zaprojektowanego wyświetlacza prędkości
z urządzeniem – manualnie czy radiowo?
Odpowiedź:
Sposób porozumiewania się wyświetlacza prędkości z urządzeniem radiowy.

Pytanie 17
Prosimy o uszczegółowienie specyfikacji zaprojektowanego wyświetlacza prędkości odnośnie analizy statystyk? Czy należy przewidzieć zastosowanie systemu archiwizującego dane o prędkościach pojazdów oraz natężeniu ruchu?
Odpowiedź:
Należy zastosować system umożliwiający archiwizację danych.

Pytanie 18
W pozycji 101 przedmiaru kosztów kwalifikowalnych ujęto wykonanie bariery drogowej U-12 koloru żółtego, natomiast na rysunku 6.10 projektu drogowego przedstawiono ją w kolorystyce biało-czerwonej. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.
Odpowiedź:
Należy wykonać barierę brogową U-12a koloru żółtego.

Pytanie 19

W pozycji 102 przedmiaru kosztów kwalifikowalnych ujęto ustawienie krawężnika w ”m2”. W sztuce budowlanej wykonanie tego typu prac jest rozliczne w metrach. Prosimy o wyjaśnienia

Odpowiedź:

Jednostką obmiarową dla pozycji 102 w przedmiarze robót Wilczyn – Kownaty koszty kwalifikowalne powinien być: m (metr). Zamawiający załączy aktualny przedmiar robót.

Pytanie 20

Projekt drogowy zakłada wycinkę drzew i krzewów w dość znacznej ilości. Brak odpowiednich pozycji w przedmiarach. Prosimy o wyjaśnienie czy wchodzi to w zakres przedmiotu zamówienia i ewentualnie aktualizację przedmiarów.

Odpowiedź:
Wycinka drzew i krzewów nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia.

Pytanie 21
Dotyczy D.04.07.01, D.05.03.05a, pkt 2. Nie przedstawiono wymagań dla kruszywa niełamanego drobnego, co jest niezgodne z dokumentem przywołanym w pkt. 10 tj. WT1-2010. Zgodnie
z przytoczoną instrukcja techniczną materiał ten można stosować do mm-a KR1-7 na dolne warstwy konstrukcyjne. Prosimy o uzupełnienie treści SST, bądź potwierdzenie, że należy stosować materiały zgodnie z w/w instrukcją techniczną.
Odpowiedź:
Należy zastosować wymagania wg WT-1 2010.

Pytanie 22
Dotyczy D.04.07.01. Specyfikacja techniczna wskazuje wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki AC16P. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie na przedmiotowym zadaniu mieszanki typu AC22P. Zwiększenie uziarnienia z 16 na 22 mm spowoduje zróżnicowanie w uziarnieniu w stosunku do warstwy wiążącej, co pozwoli na uzyskanie znacznie lepszej szczepności międzywarstwowej, a tym samym nośności oraz trwałości zmęczeniowej konstrukcji nawierzchni.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmiany. Należy zastosować AC 16P 35/50 jak dla KR-3 wg wytycznych dla WT-1 2010 i WT-2 2010.

Pytanie 23
Dotyczy D.05.03.05a. W specyfikacji występuje niespójność w zakresie rodzaju asfaltu do mieszanki AC16W. W pkt.2.1 wskazano lepiszcze 35/50, natomiast zgodnie z pkt.2.2 należy zastosować asfalt 50/70. Prosimy o wyjaśnienie. Jednocześnie rekomendujemy asfalt 35/50, który pozwoli zwiększyć odporność mm-a na deformacje trwałe, a w konsekwencji wydłuży okres eksploatacji nawierzchni
Odpowiedź:
Należy zastosować do warstwy wiążącej AC 16W asfalt 35/50 jak dla KR-3 wg wytycznych dla WT-1 2010 i WT-2 2010. Zamawiający załączy odpowiednie SST.

Pytanie 24
Dotyczy D.05.03.05a. Zgodnie z opisem technicznym, konstrukcję nawierzchni zaprojektowano dla KR3, natomiast wymagania przedstawione w pkt.5.2. dotyczą mieszanki AC16W, KR1-2. Prosimy o skorygowanie treści SST, bądź potwierdzenie, że należy zastosować AC16W, KR3 wg aktualnych wytycznych technicznych.
Odpowiedź:
Należy zastosować dla warstwy wiążącej AC 16W 35/50 jak dla KR-3 wg wytycznych dla WT-1 2010 i WT-2 2010. Zamawiający załączy odpowiednie SST.

Pytanie 25

Dotyczy D.05.03.05b. Zgodnie z opisem technicznym, konstrukcję nawierzchni zaprojektowano dla KR3, natomiast wymagania przedstawione w pkt.5.2. dotyczą mieszanki AC11S, KR1-2. Prosimy o skorygowanie treści SST, bądź potwierdzenie, że należy zastosować AC11S, KR3 wg aktualnych wytycznych technicznych.
Odpowiedź:
Należy zastosować dla warstwy ścieralnej jezdni oraz zjazdów AC 11S 50/70 jak dla KR-3 wg wytycznych dla WT-1 2010 i WT-2 2010. Dla warstwy ścieralnej ścieżki pieszo – rowerowej należy zastosować AC11S 50/70 jak dla KR-1 wg wytycznych dla WT-1 2010 i WT-2 2010. Zamawiający załączy odpowiednie SST.

Pytanie 26
Dotyczy D.04.07.01, D.05.03.05a, D.05.03.05b. Specyfikacje przywołują nieaktualne WT1, WT2-2010. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wymagań w stosunki do MMA i przedstawienie ich w oparciu o aktualne WT-1, WT-2 2014? Wspomniane dokumenty zostały wdrożone zarządzeniami nr 46 i 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 2014 roku.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmiany.

Pytanie 27
Dotyczy kosztorys ofertowy, Lp.74. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie warstwy ścieralnej ścieżki pieszo – rowerowej z mieszanki AC11S, KR1-2?
Odpowiedź:
Dla warstwy ścieralnej ścieżki pieszo – rowerowej należy zastosować AC 11S 50/70 jak dla KR-1 wg wytycznych dla WT-1 2010 i WT-2 2010. Zamawiający załączy odpowiednie SST.

Pytanie 28
Prosimy o informację, czy kostka kamienna z rozbiórki staje się własnością Zamawiającego czy Wykonawca może zagospodarować materiał we własnym zakresie?
Odpowiedź:
Materiały z rozbiórki nadające się do ponownego ułożenia i stające się własnością Zamawiającego ujęto w pozycji przedmiarowej nr 7, 8, 11.

Pytanie 29
Prosimy o podanie dokładnego miejsca odwozu kostki kamiennej z rozbiórki.
Odpowiedź:
Transport materiałów z rozbiórki nadających się do ponownego ułożenia ujęto w pozycji przedmiarowej nr 15. Materiały należy przewieść na odległości do 10 km od miejsca prowadzony prac.

 

Do pobrania:

Aktualne dokumenty (Wyjaśnienia, Aktualny SIWZ, Aktualny Przedmiar - koszty kwalifikowalne, Aktualna SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH)

 


logo3