• b4

01/2018 Informacja z otwarcia ofert Wilczyn - Kownaty

Konin, 23.01.2018 r.
ZDP-NZ-3302-01/2018

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na:

Przebudowa drogi powiatowej nr 3180P na odcinku Wilczyn-Kownaty

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku, Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), Zamawiający przekazuje następujące informacje dotyczące:

  1. kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – 3.550.000,00 zł brutto.
  2. firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności:

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena ofertowa brutto

Termin wykonania zamówienia publicznego

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

KOBYLARNIA S.A.
Przedsiębiorstwo Budowy
Dróg i Mostów

Kobylarnia 8
86-061 Brzoza

5.166.721,52

16.08.2018

8

zgodnie
z SIWZ
(30 dni)

2

STRABAG Sp. z o.o.
Oddział Poznań

ul. Obornicka 235B
60-650 Poznań

7.467.173,73

16.08.2018

6

zgodnie
z SIWZ
(30 dni)

3

Przedsiębiorstwo
Budowlane
ANBUD Sp. z o.o.

ul. Zofii Urbanowskiej 8
62-500 Konin

5.991.692,30

16.08.2018

8

zgodnie
z SIWZ
(30 dni)

4

TRAKCJA PRKiI S.A.

ul. Złota 59, XVIIIp
00-120 Warszawa

5.277.451,49

16.08.2018

8

zgodnie
z SIWZ
(30 dni)

5.

Przedsiębiorstwo Robót
Drogowych
„INODROG” Sp. z o.o.

ul. Budowlana 38
88-100 Inowrocław

5.462.549,61

16.08.2018

8

zgodnie
z SIWZ
(30 dni)

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

DO POBRANIA :

OŚWIADCZENIE GRUPA KAPITAŁOWA


logo3