• b4

02/2018 Informacja z otwarcia ofert

Konin, 07.03.2018 r.

ZDP-NZ-3302-02/2018

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na:

Remonty dróg powiatowych poprzez wykonanie cienkiej warstwy z mieszanki mineralno-emulsyjnej na zimno „Slurry seal”

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku, Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje następujące informacje dotyczące:

  1. kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – 1.333.089,99 zł brutto.
  2. firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności:

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena ofertowa brutto

Termin wykonania zamówienia publicznego

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

EMULEX Kalinowski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Cz. Tańskiego 16,
73-102 Stargard

1.231.187,07 zł

31.05.2018 r.

6 lat

zgodnie
z SIWZ
(30 dni)

2

BITUNOVA Sp. z o.o.

ul. Wólczyńska 237,
01-919 Warszawa

1.105.778,12 zł

31.05.2018 r.

6 lat

zgodnie
z SIWZ
(30 dni)

3

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz

ul. Noskowska 3-5,

62-800 Kalisz

1.264.456,78 zł

31.05.2018 r.

6 lat

zgodnie
z SIWZ
(30 dni)

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

 

DO POBRANIA:

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ


logo3