• b4

13/2018 Informacja z otwarcia ofert

Konin, 26.06.2018 r.

ZDP-NZ-3302-13/2018

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na:

Przebudowa drogi powiatowej nr 3226P na odcinku Anielewo-Dobrosołowo

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku, Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), Zamawiający przekazuje następujące informacje dotyczące:

  1. kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – 680.122,80 zł brutto.
  2. firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności:

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena ofertowa brutto

Termin wykonania zamówienia publicznego

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10,
05-800 Pruszków

996.229,41 zł

10.10.2018 r.

5 lat

zgodnie
z SIWZ
(30 dni)

2

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz

ul. Noskowska 3-5,
62-800 Kalisz

952.804,15 zł

10.10.2018 r.

8 lat

zgodnie
z SIWZ
(30 dni)

3

Przedsiębiorstwo Budowlane ANBUD
Sp. z o.o.

ul. Zofii Urbanowskiej 8, 62-500 Konin

1.092.764,09 zł

10.10.2018 r.

5 lat

zgodnie
z SIWZ
(30 dni)

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

DO POBRANIA:

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ


logo3