• b4

09/2018 Wniosek w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą

Konin, 12.07.2018 r.

ZDP-NZ-3302-09/2018

Wniosek Zamawiającego

w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą

dotyczy: postępowania nr ZDP-NZ-3302-09/2018 pn. „Przebudowa obiektu mostowego Przewóz w m. Mielnica Duża w ciągu drogi powiatowej nr 3189P”

W związku z przedłużającą się procedurą zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzoną w trybie przetargu nieograniczonego którego przedmiotem jest „Przebudowa obiektu mostowego Przewóz w m. Mielnica Duża w ciągu drogi powiatowej nr 3189P”, zgodnie z postanowieniem art. 85 ust. 2, ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), Zamawiający zwraca się z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy w w/w postępowaniu, o 43 dni, tj. do dnia 31.08.2018 roku.

Aktualnie termin związania ofertą upływa w dniu 19.07.2018 r.

            Zgodnie z powołanym wyżej art. 85 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.

Zgodnie z art. 85 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium, albo jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące wyrażenia zgody na powyższe należy przekazać Zamawiającemu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.07.2018 roku.

Brak zgody na wniosek Zamawiającego na przedłużenie terminu związania ofertą
o czas oznaczony powyżej, skutkować będzie odrzuceniem oferty zgodnie
z art. 89 ust 1 pkt 7a ustawy Prawo zamówień publicznych. Brak odpowiedzi na wniosek Zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o czas oznaczony powyżej, potraktowany będzie przez Zamawiającego jako brak zgody Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą.

Niniejszy wniosek został również zamieszczony i udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego.

W załączeniu wzór oświadczenia Wykonawcy w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

DO POBRANIA:

Wzór oświadczenia


logo3