• b4

10/2018 Przebudowa ul. Piaskowej w Golinie - droga powiatowa nr 3312P

Konin, 14.06.2018 r.

ZDP-NZ-3302-10/2018

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiana dotyczy Załącznika nr 9 do SIWZ – Przedmiary robót (BRANŻA SANITARNA). W przedmiarze dotyczącym branży sanitarnej dodano pkt. 29 (Demontaż hydrantu p. poż. i montaż z przesunięciem w chodnik hydrantu podziemnego). Aktualny przedmiar robót załączono poniżej. Przedmiary dotyczące branży drogowej i branży elektrycznej pozostają bez zmian.


logo3